Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Krajowa Rada Spółdzielcza


Krajowa Rada Spółdzielcza od samego początku swego istnienia jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (MZS), największej i najstarszej na świecie organizacji pozarządowej reprezentującej ponad 800 mln spółdzielców ze wszystkich kontynentów. Członkostwo w Związku KRS przejęła po swej poprzedniczce - Naczelnej Radzie Spółdzielczej, należącej do MZS od początku lat 70. zeszłego wieku. W 1972 r. NRS była gospodarzem XV Kongresu MZS w Warszawie, zaś w 2004 r. KRS gościła Zgromadzenie Europejskie MZS, również w Warszawie. W latach 2002 - 2006 przedstawiciel KRS Jerzy Jankowski był członkiem Rady Europejskiej MZS. Reprezentująca KRS Hanna Wróblewska zasiada w Komitecie Wykonawczym Komitetu Równouprawnienia Płci MZS. KRS była również członkiem Komitetu Porozumiewawczego Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych (CCACE), który w 2006 r., połączył się z Regionem Europejskim MZS, tworząc nową europejską organizację spółdzielczą „Cooperatives Europe”. KRS była jednym z jej założycieli, zaś przedstawiciel KRS Alfred Domagalski wybrany został do Rady „Cooperatives Europe”. 

KRS reprezentuje polskie spółdzielnie branż rolniczych w Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej MZS (ICAO) - w marcu 2009 r. zorganizowała wspólnie z tą organizacją konferencję w Krakowie nt. „Wyzwania i szanse dla spółdzielni rolniczych krajów przeżywających transformację”. KRS współpracuje także z Generalną Konfederacją Spółdzielczości Rolniczej w UE (COGECA); m. in. desygnowała swoich przedstawicieli do pracy w grupach roboczych ds. owoców i warzyw oraz mleka prowadzonych przez tę organizację wspólnie z Komitetem Rolniczych Organizacji Zawodowych przy UE (COPA), a delegacje KRS uczestniczyły w kongresach Rolnictwa Europejskiego.


Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”

„Społem” to organizacja o najstarszych w Polsce tradycjach działalności międzynarodowej - do MZS przystąpiło już w 1919 r. W okresie międzywojennym przedstawiciele „Społem” Michał Chrystowski, Romuald Mielczarski i Marian Rapacki wchodzili w skład władz MZS, a w 1936 r., na zaproszenie „Społem”, w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Centralnego Związku. W 1950 r. „Społem” utraciło członkostwo w MZS, w 1992 r., w nowych warunkach ustrojowych, zostało ono reaktywowane.

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

 

ZLSP, wkrótce po swoim powstaniu, rozpoczął intensywną działalność międzynarodową. Przystąpił wówczas do MZS, a ówczesny, nieżyjący już prezes Związku, Jakub Janiak w 2001 r. wybrany został do Komitetu Audytu i Kontroli MZS. Jego następca, Janusz Paszkowski, w 2005 r. wszedł do Rady Światowej MZS, najwyższego gremium Związku. W marcu 2009 r. ZLSP był gospodarzem posiedzenia tej Rady w Krakowie.  ZLSP jest także członkiem Międzynarodowego Komitetu Spółdzielni Pracy, Przemysłowych i Rzemieślniczych MZS (CICOPA), a przedstawiciel Związku Janusz Paszkowski zasiada w jego Komitecie Wykonawczym. ZLSP aktywny jest również w ramieniu tego komitetu na naszym kontynencie, Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Pracy, Socjalnych i Przedsiębiorstw Partycypatywnych (CECOP); J. Paszkowski jest członkiem jego Rady, wcześniej stanowisko to piastował J. Janiak.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

KZBS nie ma charakteru spółdzielczego związku rewizyjnego, jednak jako branżowa izba gospodarcza reprezentująca interesy polskiej spółdzielczości bankowej, działa również na forum międzynarodowym. Od 1991 r. należy do Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), a od 1995 r. do Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych MZS (ICBA), przystąpił również do samego MZS. Prezes KZBS w latach 1994 - 2008 Eugeniusz Laszkiewicz, w 1995 r. wybrany został wiceprzewodniczącym, a w 2002 r. przewodniczącym ICBA, które to stanowisko piastował do 2006 r. W tym okresie KZBS organizował w Polsce posiedzenia organów kierowniczych ICBA i międzynarodowe seminaria nt. bankowości spółdzielczej, przy siedzibie Związku prowadzony był zaś sekretariat ICBA.Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Organizacja reprezentująca najmłodszą z wielkich branż spółdzielczych w Polsce - SKOK-i także należy do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Najbardziej aktywna jest jednak w działającej niezależnie od MZS odrębnej organizacji zrzeszającej spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z całego świata, zwane zwykle związkami kredytowymi (ang. Credit Unions) - w Światowej Radzie Związków Kredytowych (WOCCU). Reprezentuje ona 49 tys. takich związków z 96 krajów, liczących łącznie prawie 180 mln członków. Prezes KSKOK Grzegorz Bierecki pełni funkcję skarbnika Rady Dyrektorów WOCCU.


Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych


KZRKiOR działa aktywnie w COGECA i ściśle z nią związanej COPA, o których była już mowa. Prezes Związku Władysław Serafin przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym tej ostatniej organizacji, KZRKiOR otworzył również własne przedstawicielstwo przy siedzibie COPA/COGECA w Brukseli. W 2000 r. Związek był współgospodarzem Kongresu Rolnictwa Europejskiego w Krakowie. KZRKiOR jest też członkiem Międzynarodowej Federacji Producentów Rolnych (IFAP), reprezentującej różne kategorie producentów rolnych, w tym spółdzielczych. W 2008 r. Związek gościł w Warszawie Światowy Kongres Rolników IFAP, a W. Serafin został wówczas wybrany do Komitetu Wykonawczego Federacji.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

 

ZRSM RP jest kolejnym polskim członkiem MZS. Najaktywniej działa jednak w wyspecjalizowanych organizacjach spółdzielczości mieszkaniowej - Międzynarodowej Organizacji Mieszkalnictwa Spółdzielczego (ICA-Housing) oraz w Europejskim Komitecie Koordynacyjnym Mieszkalnictwa Społecznego CECODHAS i jego sekcji spółdzielczej. Do władz obydwu tych organizacji (Rady ICA-Housing i Komitetu Wykonawczego CECODHAS) wybrany został przedstawiciel ZRSM RP, Tomasz Jórdeczka

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich

KZSMl  jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego (EDA) branżowej organizacji, zrzeszającej europejskich producentów mleka i wyrobów mleczarskich, w tym wielu spółdzielczych.